นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   ... เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้บริหาร   ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   ... เชื่อมโยง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารที่ประกาศเพื่อการต่อต้านการทุจริต   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด