นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างของ อบต.เขากวางทอง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด