พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายก อบต.สระกะเทียม 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
2แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
3 โครงการตามแผนประจำปี 2564 ที่ได้มีการอนุมัติแล้ว 
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง 
2 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอนอาคาร 
3 คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติ ครม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เดือนพฤษภาคม 2565 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2565 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" 2565 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2565