ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(77 ราย)
44 (57%) 33 (43%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(74 ราย)
69 (93%) 5 (7%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(18 ราย)
14 (78%) 4 (22%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(47 ราย)
34 (72%) 12 (26%) 1 (2%)