ข่าวประชาสัมพันธ์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 เชื่อมโยง ...
ระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ใบแจ้งค่าไฟเดือน เมษายน 2563 ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านเว็ปไซต์ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ https://www.pea.co.th/
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
PEA ตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2563
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหวยยอด ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ+ จัดโครงการ " PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด