ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี2560 (21/04/2560)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงเรื่อง การดำเนินกิจกรรม Green Office ผ่านระบบเสียงตามสาย (13/10/2559)
เมือวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผจก.กฟจ.กระบี่ประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าโปร่งใส่แจ้งพนักงานและลูกจ้างให้เข้าตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใสจาก กฟต.2ในวันที่ 6 พฤษาภาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน (04/05/2559)
ได้มอบประกาศเกียรติคุณเรื่องความโปร่งใสประจำไตรมาศที่ 1/2559 ซึ่งพนักงานได้แก่ นายสมมาศ พุฒิพงศกร รองผู้จัดการเทคนิคและลูกจ้างได้แก่ นายยศนนท์ ปิยธรรมวงศ์ ลูกจ้างช่าง (03/05/2559)
ผู้บริหาร,พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดกระบี่ประกาศ เจตนารมณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เป็นไฟฟ้าโปร่งใส (14/03/2559)
คณะกรรมการ , คณะทำงาน ขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 (17/02/2559)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ นายปรีชา เพชรรักษ์ มอบนโยบาย ไฟฟ้าโปร่งใส (12/02/2559)
รฝ.บก. บรรยายให้ความรู้ไฟฟ้าโปร่งใสให้แก่พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (08/02/2559)