พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (26/04/2560)
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (03/04/2560)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (20/04/2535)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (19/08/2530)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. พ.ศ.2503 (27/09/2503)