คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
3. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (นิติบุคคล) (N) (02/02/2566)
4. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน กรณีตรวจสอบการเดินสายภายในก่อนชำระค่าธรรมเนียม (บุคคลธรรมดา) (N) (02/02/2566)
5. การขอใช้ไฟฟ้าประเภทติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตชุมชน กรณีชำระค่าธรรมเนียมก่อนการตรวจสอบการเดินสายภายใน (นิติบุคคล) (N) (02/02/2566)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมภายในปละการไฟฟ้าโปร่งใสปี 2564-2565 (04/01/2565)
ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA P1 (18/07/2561)
ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA P2 (18/07/2561)
ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA P3 (18/07/2561)
ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA P4 (18/07/2561)
ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA P5 (18/07/2561)
ข้อตกลงระดับการให้บริการ SLA P6 (18/07/2561)