แผนงานโครงการ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 (10/01/2565)
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 การฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ (08/03/2564)
แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (09/01/2563)
แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 (23/01/2562)
แผนปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561 (24/01/2561)
แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี2560-2564) (21/09/2560)
แผนส่งเสริมด้านความปลอดภัยกฟจ.กระบี่ (20/07/2560)
แผนปฏิบัติการ กฟจ.กระบี่ ด้านการบริการลูกค้า ประจำปี 2560 (18/07/2560)
แผนดำเนินการ การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 (06/07/2560)
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) (03/07/2560)