แผนระยะยาว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ กฟภ. 2561-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2562) (13/03/2562)
แผนงานและโครงการที่สำคัญตามแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 (26/02/2559)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2560 (13/08/2557)
แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 (01/01/2557)