นโยบาย PEA
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (24/05/2562)
นโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. โดย ผวก. คนที่ 14 (นายสมพงษ์ ปรีเปรม) (12/04/2562)
นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (08/04/2562)
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (06/02/2562)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน (25/01/2561)
ประกาศ นโยบายการลดละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (02/05/2560)
นโยบายขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 (19/04/2560)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (22/03/2560)
แผนงานและโครงการที่สำคัญแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 (26/02/2559)
นโยบายไฟฟ้าโปร่งใส (27/08/2558)