ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟจ.พังงา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (SOLID) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หจก.ออกโต้เซลล์ จำกัด โครงการบ้านจัดสรร บ้านเชิงเขา มนตรีซอย 9 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมางานติดตั้งโครงหลังคาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆคลังพัสดุ กฟจ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟจ.พังงา พื้นที่ อ.เมือง,อทับปุด จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.พังงา และคลังพัสดุ กฟจ.พังงา-สถานีไฟฟ้าพังงา ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2560 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเดือน มกราคม-ธันวาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัด-ต่อกลับมิเตอร์พื้นที่ อ.เมืองพังงา, อ.ทับปุด จ.พังงา ประจำปี 2560 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน, คลังพัสดุและสถานีไฟฟ้าพังงา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ประจำปี 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2559 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อคอนสื่อสาร (พร้อมติดตั้ง) พื้นที่ กฟจ.พังงา จำนวน 752 อัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองพังงา, อ.ทับปุด จ.พังงา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานงบโครงการ จำนวน 1 รายการ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเดือน มกราคม-เมษายน 2559 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเดือน มกราคม-ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการจัดส่งใบคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า พื้นที่ กฟจ.พังงา, กฟย.ทับปุด จ.พังงา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน, คลังพัสดุและสถานีไฟฟ้าพังงา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ประจำปี 2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานงบโครงการ จำนวน 1 รายการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด