ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายณัฏฐ์กิตต์ วิเศษรัตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทำงานและหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเตรียมความพร้อมสำหรับเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ ...
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศุนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เข้าศึกษาดูงานตาม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานและการให้บริการด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการปฏิบัติงานตามพระราชบัญบัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 อ่านต่อ ...
ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายณัฏฐ์กิตต์ วิเศษรัตน์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทำงานและหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ ...
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันศูกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ จำนวน 10 ราย ณ สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด