ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (30/01/2566)
การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (24/01/2566)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ (20/01/2566)
ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 (28/10/2565)
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2565 (19/08/2565)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดนครนายก (29/03/2565)
ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 (21/02/2565)
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (18/02/2565)
จัดอบรมและประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารให้แก่คณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ (16/12/2564)
ประชุมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 (16/12/2564)