ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - 25 ตุลาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเชล) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง รายการปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - เมษายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคลังสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด