อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) - ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2547  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 88 ง วันที่ 17 กันยายน 2548) ลำดับที่ 12 หน้า 82 (ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด