พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลการพิจารณาประกวดราคาจ้าง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2 โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ประจำปี พ.ศ.2564 
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32 
2 การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2564 
3 ขั้นตอนการอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
4 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542)ออกความตามใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
2 คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3 แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
5 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ใช้บังคับ 
6 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่5) พ.ศ.2548 
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2)พ.ศ.2551 
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2541 
12 ระเบียบงานสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 
13 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 
14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 
15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ.2564 
16 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางภายในหมู่บ้าน จากบ้านกลางเก่า หมู่ที่ ๓ ไปบ้านม่วงบุญมี หมู่ที่ ๘ ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านแก หมู่ที่ 1 ตำบลแก ไปบ้านอาจญา ตำบลน้ำเขียว 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางภายในหมู่บ้าน จากบ้านกลางเก่า หมู่ที่ 3 ไปบ้านม่วงบุญมี หมู่ที่ 8 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
4 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ E1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านแก หมู่ที่ 1 ตำบลแก ไปบ้านอาจญาตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (ตามแบบ สขร.1) 
2 รายงานข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ตามแบบ สขร.1) 
3 รายงานข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ตามแบบ สขร.1) 
4 รายงานข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (ตามแบบ สขร.1) 
5 รายงานข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม (ตามแบบ สขร.1) 
6 รายงานข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ตามแบบ สขร.1)