ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อ่านต่อ ...
เตรียมเอกสารหลักฐานในการรับสมัคร
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564
#ประชาสัมพันธ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบต.หรือ นายก อบต.อีเซ ต้องเตรียมตัวนะครับ?? ??1. ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการสมัครให้พร้อม 1.1 รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ ควรถ่ายปัจจุบันและไม่ควรใช้แอฟแต่งให้มากจนเพี้ยนนะครับ ขนาด 8.5?13.5 ซม. นายก 36 รูป ส.อบต.12 รูป 1.2 ใบรับรองแพทย์ ควรมีอายุไม่เกิน 1 เดือน จะขอจากคลีนิคเอกชนหรือ รพ.รัฐก็ใช้ได้ เพียงแค่บอกคุณหมอว่า จะใช้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และช่วยบอกคุณหมอให้ระบุในใบรับรองแพทย์ ว่า ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษในใบรับรองแพทย์ 1.3 หลักฐานการเสียภาษีบุคคลธรรมดาของปี 2561-2563 : กรณี เป็นบุคคลทั่วไป ถ้าไม่ได้ทำงาน มีเงินเดือน เช่น เป็นเกษตรกร แม่บ้าน พ่อบ้าน อาชีพอิสระ ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ก็ใช้กรอกแบบยืนยันการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ 4/2 โดยอบต.จะเตรียมไว้ให้ก่อนหรือในวันรับสมัคร หรือจะโหลดมาจากอินเตอร์เน็ตก็ได้ : กรณี ทำงาน มีรายได้เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน และมีการยื่นภาษีโดยหน่วยงานราชการ หรือ บริษัท มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำไปชำระภาษีให้ ..ก็ไปขอหลักฐานการชำระภาษีจากฝ่ายการเงิน การคลัง ของหน่วยงานนั้นและไปขอใบรับรองการชำระภาษีเพิ่มเติมจากสรรพากรอีกจะดีที่สุดเพราะอาจปรากฏการตีความว่าแบบการหักภาษี ณ ที่จ่าย อาจจะไม่นำส่งสรรพากรจริง : กรณี ทำงาน มีรายได้เป็นเงินเดือน หรือค่าตอบแทน เป็นรายเดือน และยื่นชำระภาษีด้วยตนเอง ก็ใช้ใบเสร็จรับเงินที่สรรพากรออกให้ หรือหลักฐานอื่น เช่นสลิปใบเสร็จ ที่แสดงการชำระภาษีหรือถ้าไม่มีหรือสูญหายไปแล้ว ก็สามารถไปขอใบรับรองการชำระภาษีย้อนหลังได้จากสรรพากรพื้นที่นั้นๆ หรือบางท่านค้างภาษีหลายปี ก็ไปชำระย้อนหลังในคราเดียวก่อนยื่นใบสมัครก็จะมีหลักฐานมายืนยัน : กรณี บางท่านเสียภาษีไม่ต่อเนื่อง เช่น ปี 2561 เข้าข่ายเสีย พอปี2562 เกิดไม่มีรายได้เลย แล้ว มา ปี 2563 มีเงินได้พึงชำระ ก็ให้หาหลักฐานที่ชำระตามปีที่เสียข้างต้นมาให้ได้ แล้วปีไม่มีเงินได้ก็ ใช้สำเนาแบบที่ยื่นรายการชำระภาษีที่ระบุไม่มีเงินต้องชำระในปีนั้น หรือ ใช้ รับรองตนเองตามแบบ 4/2 แทน แต่ต้องมีหลักฐานมาทั้ง 3 ปีย้อนหลัง ไม่มีไม่รับสมัครนะครับ สำหรับ หลักฐานอื่น เช่น วุฒิต่างๆ ผู้สมัครนายกต้องมีมายื่น ยกเว้นเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่วุฒิไม่ถึงกำหนดในคุณสมบัติก็ไปขอใบรับรองหรือติดต่อ สนง.กกต.จังหวัดได้ครับ ส่วนหลักฐานที่จำเป็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อต่างๆ สามารถยื่นประกอบการสมัครได้ ?? 2. การจะหาเสียงด้วย 4 วิธี คือ ?? 2.1. หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เพจ กลุ่มเฟส ยูทูป อินสตราแกรมหรืออื่นๆ 2.2 การหาเสียงด้วยวิธีมีผู้ช่วยหาเสียง 2.3 การหาเสียงด้วยวิธีใช้พาหนะ เช่นรถยนต์ รถแห่ รถต่างๆ 2.4 การหาเสียงด้วยวิธีจัดสถานที่หรือเวทีปราศรัย ทั้ง 4 วิธีดังกล่าวนี้ ผู้สมัครต้องแจ้งผอ.กต.จังหวัดก่อนดำเนินการ โดยเริ่มแจ้งได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจแทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64เป็นต้นไป แจ้งแล้วหาเสียงได้ทันที ?? 3. การปฏิบัติตัวในการไปร่วมงาน บุญ งานประเพณี บวช แต่งงาน งานศพ ทอดกฐินฯลฯ ผู้สมัครไปร่วมงานได้ทุกงาน ขอให้ไปร่วมงานที่ไม่ปรากฏความผิดใดที่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงก็พอแล้วครับ แต่ห้ามช่วยเงินใส่ซอง หรือโอนเงิน หรือช่วยเป็นทรัพย์สิน ใดๆในงานนั้นทั้งสิ้น.. เพราะการช่วยเงิน ทรัพย์สินดังกล่าว มีความผิดตามระเบียบการหาเสียง ข้อ 23(5) ท่านสามารถเป็นประธานทอดผ้าบังสกุล ถวายสิ่งของได้ โดยของที่ถวาย ผ้าที่ทอด ต้องเป็นของเจ้าภาพเท่านั้น.. รายละเอียดยังมีอีกหลายเรื่องจะทยอยเล่าสู่กันฟังนะ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมเพื่อประโยชน์ของท่านๆเอง เชื่อมโยง ...
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 18 สิงหาคม 2564
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด