กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
04 ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 (30/07/2564)
04 ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 (30/07/2564)
05 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 (30/07/2564)
01 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (07/07/2564)
02 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 (07/07/2564)
03 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (07/07/2564)