มติ ครม.
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน (20/07/2564)
การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (20/07/2564)
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของของกรปกครองส่วนท้องถิ่น (20/07/2564)