กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
05 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
04 ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
04 ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
03 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
02 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
01 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด