พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนดำเนินงานประจำปี 2564 
2แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
3รายงานผลการดำเนินงาน 
4แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
5แผนดำเนินงานประจำปี 2564 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
2แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงาน 
2 คู่มือธุรการและงานสารบรรณ 
3คู่มือปฏิบัติงาน ต่าง ๆ 
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน อบต.ขุมเงิน 
5 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6 คู่มือปฏิบัติงาน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน 
2 การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของของกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เชื่อมโยงเว็บไซต์หลัก หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-gp 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงเว็บไซต์หลัก หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง