กฏ/ข้อบังคับ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (21/07/2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) (พ.ศ. ๒๕๔๗) (21/07/2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๗ (21/07/2564)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๗ (21/07/2564)