การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหาราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ ๔ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด