โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
  • ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -