ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลโนนก่อ ทั้ง 14 หมู่บ้าน และชุมชนภูหญ้าคา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 23 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
โครงการเยาวชนเสริมมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดโครงการเยาวชนเสริมมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลช่องเม็ก โดยมีนางบุญแต่ง บริบูรณ์ นายกอบต.โนนก่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนตำบลโนนก่อ จำนวน 30 คน
โครงการ อบต.สัญจร เก็บภาษีนอกพื้นที่ และให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดโครงการ อบต.สัญจร เก็บภาษีนอกพื้นที่ และให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎคม 2564 เพื่อลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อทั้ง 14 หมู่บ้าน
โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา)
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ วัดบ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร เพื่อเสริมเสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 74 ราย
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 74 ราย
... อ่านทั้งหมด