ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนสูง
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
facebook เทศบาลตำบลโนนสูง
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2565 โดยงานส่งเสริมคุณภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2565 โดยงานส่งเสริมคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ ......ท่านนายกฯอมรรัตน์ ปานเจริญศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้สูงอายุ โดยวิทยากรผู้มีความสามารถ ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 3 (เนื้อเยื่อ) เชื่อมโยง ...
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาค นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง เทศบาล 1,2,3, เดินทางเข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนของผู้บริหารเทศบาล ท่านรองนายกฯชัชฎา ท่านเลขาฯไพโรจน์ ท่านปลัดเทศบาล ให้กำลังใจกับคณะครู เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ที่ควบคุมการเดินทางจัดกิจกรรม เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะกรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 3
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
การประชุมคณะกรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2565และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมสภาเทศบาล 10.00 น. เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด