ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งยุภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั่งอยู่ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำเดือน สิงหาคม 2564)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำเดือน สิงหาคม 2564) อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด