ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิเวช พุฒฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๘๙.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิเวช พุฒฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาในพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาในพิธีเปิด-ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนราพงศ์ พงษ์สร้อยทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขัน ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขัน ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางวารี คล่ำคง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ไม่ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ส.กีฬาภัณฑ์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๙๒๘.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา เสื้อเอี้ยมพร้อมสกรีน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อชุดกีฬา เสื้อเอี้ยมพร้อมสกรีน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ชุดกีฬา เสื้อเอี๊ยมพร้อมสกรีน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ส.กีฬาภัณฑ์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำแข็ง เพื่อบริการนักกีฬาแต่ละตำบล ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อน้ำแข็ง เพื่อบริการนักกีฬาแต่ละตำบล ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้ำแข็ง จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนิเวช พุฒฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้เป็นรางวัลในโครงการแข่งขันกีฬา ?ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อจัดซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้เป็นรางวัลในโครงการแข่งขันกีฬา ?ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถ้วยรางวัล จำนวน ๖ ถ้วย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นานาถ้วยรางวัล (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุพัตรา ผลประสาท (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพิมลวรรณ ใจประเสริฐ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพิมลวรรณ ใจประเสริฐ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.กริชการไฟฟ้า (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๗๖.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุดนตรี จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุดนตรี จำนวน ๙ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แชมป์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี. โลหะการสุโขทัย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบดขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถบดขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถบดขนาดเล็ก จำนวน ๑ วัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอนุวัฒน์ พรถึง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะเทเบิลเทนนิส) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ส.กีฬาภัณฑ์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจาก ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือก ขอยกเลิกการจัดทำใบเสนอราคาใหม่และขอยกเลิกการทำสัญญาจ้าง เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานมากแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์งาม ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโพธิ์งาม ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจาก ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกขอยกเลิกการจัดทำใบเสนอราคาใหม่และขอยกเลิกการทำสัญญาจ้าง เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานมากแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น เนื่องจาก ระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วและพ้นกำหนดการยืนราคา ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กก./ถุง) จำนวน ๕๐๐ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรลาศโยธาการ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนัก ๒๐ กก./ถุง) จำนวน ๕๐๐ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรลาศโยธาการ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซื้อวัสดุก่อสร้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนฤมล อบเชย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมอะคริลิค มีไฟ LED รุ่นโค้ง) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมอะคริลิค มีไฟ LED รุ่นโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียมอะคริลิค มีไฟ LED รุ่นโค้ง) จำนวน ๒ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอพี พลัส โซลูชั่น จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้่าง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) จำนวน ๑๘ ลูกบาศก์เมตร(๑ ลูกบาศก์เมตร) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิโรจน์วัสดุ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรชัย กระจกอลูมิเนียม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ๑. อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๗๘,๐๐๐ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๓,๒๔๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๒. อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๓๑,๒๐๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๓,๙๘๔.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ คือ๑.ดินปลูก จำนวน ๔๐๐ ถุง๒.ถุงเพาะชำ จำนวน ๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางวิภาวดี เพ็งพี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๔๐.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง นั้น จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง จำนวน ๖๕๐ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสำลี สมสอาด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนกน้อย ชำนาญเสือ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุพัตรา ผลประสาท โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๕๐๖.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโภชนาการ(๔๒.๒๓.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนกน้อย ชำนาญเสือ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 -------------------------------------------------------------------- ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลาางวัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางนกน้อย ชำนาญเสือ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๗๙๖.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทิน อิ่มขุนทอง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องถ่ายเอกสาร (ยี่ห้อ Xerox รุ่น Work Centre๕๓๓๕ หมายเลขเครื่อง AE๙๘๙๘๔๙๗ ถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ๑. เครื่องถ่ายเอกสาร (ยี่ห้อ Xerox รุ่น Work Centre ๕๓๓๕ หมายเลขเครื่อง AE๙๘๙๘๔๙๗ ถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๒. เครื่องถ่ายเอกสารสี (ยี่ห้อ SHAPP รุ่น MX-๒๖๑๔ N ถ่าย/ปริ้น/แสกน/๒ หน้าอัตโนมัติ/ถาดกระดาษ ๒ ถาด/แลน/ย่อขยายความเร็ว ๓๑ แผ่น ต่อนาที ถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาติดตั้งตะแกรงกันนกอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพรวัลย์ วัสดุก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุโขทัยมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ทรานส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุโขทัยมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ทรานส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สุโขทัยแอสฟัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ ๓ บ้านลานดู่ ตำบลวังน้ำขาว ถึง หมู่ที่ ๗ บ้านวังวน ตำบลเมืองเก่่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดรา วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ ๓ บ้านลานดู่ ตำบลวังน้ำขาว ถึง หมู่ที่ ๗ บ้านวังวน ตำบลเมืองเก่่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ ๓ บ้านลานดู่ ตำบลวังน้ำขาว ถึง หมู่ที่ ๗ บ้านวังวน ตำบลเมืองเก่่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สุโขทัยแอสฟัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.กริชการไฟฟ้า (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๕๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิโรจน์วัสดุ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๗๙๓.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มและเคลือบปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มและเคลือบปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มและเคลือบปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์ถ่ายเอกสารณัฐพงศ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และเก้าอี้พร้อมล้อเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และเก้าอี้พร้อมล้อเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และเก้าอี้พร้อมล้อเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก" type="text"/> วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว" type="text"/> ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง" type="text"/> ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว" type="text"/> ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ ๓ บ้านลานดู่ ตำบลวังน้ำขาว ถึง หมู่ที่ ๗ บ้านวังวน ตำบลเมืองเก่่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ ๓ บ้านลานดู่ ตำบลวังน้ำขาว ถึง หมู่ที่ ๗ บ้านวังวน ตำบลเมืองเก่่า กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๖๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๙๘,๐๔๖.๘๕ บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่สิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๖ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเชื่อถือ ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangnumkhao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๙๔ ๖๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphaltic Concrete) รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓-๐๐๑ สาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านน้ำลาด ถึง หมู่ที่ ๒ บ้านวังน้ำขาว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๑,๕๘๐.๗๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเชื่อถือ ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangnumkhao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๙๔ ๖๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิโรจน์วัสดุ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๙๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ วิโรจน์วัสดุ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๒๕.๐๐ บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยไคร้ใต้ ซอย ๓ โดยวิธี วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยไคร้ใต้ ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยไคร้ใต้ ซอย ๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมธาพานิชย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีฯ และเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV) จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยน (แบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๙๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิเวช พุฒฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.กริชการไฟฟ้า (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลานหอยวัสดุก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๒๖๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัว ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว ซอยกลางบ้าน วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว ซอยกลางบ้าน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโพธิ์งามการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีฯ และเครื่องสำรองไฟ) วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีฯ และเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีฯ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว ซอยกลางบ้าน วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัว ซอยกลางบ้าน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโพธิ์งามการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ย วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อดินพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธาพานิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๑๖.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบคโฮ (ขนาด PC ๒๐๐) จำนวน ๗ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธาพานิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกเศษสวะวัชพืชและขยะที่ร่องน้ำ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกเศษสวะวัชพืชและขยะที่ร่องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกเศษสวะวัชพื้ชและขยะที่ร่องน้ำ (บริเวณ รพ.สต.ตำบลวังน้ำขาว ม.๒) จำนวน ๑๐ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธาพานิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้่ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๖ ขวด/bottle ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เจเจ แอนด์ พี (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้ผู้บริหาร) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้ผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานและเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก.นวตกรรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ MJ So good (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบ็คโฮ (ขนาด PC ๒๐๐) จำนวน ๓ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บรรเจิดวัสดุก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ จำนวน ๔.๕ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บรรเจิดวัสดุก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก.นวตกรรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก.นวตกรรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก.นวตกรรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๗๒.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก.นวตกรรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๕๑.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ PANTUM TL-๕๑๒๐ (หมึกเทียบ) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๗๘-๖๔-๐๐๓๙ จำนวน ๒ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๘๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ๑. หมึกพิมพ์ Kyocera TIL-๑๗๔ (ปริ้นได้ ๘,๐๐๐ แผ่น) (เทียบเท่า) จำนวน ๔ ตลับ/cartridge ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๒. HARD DISK EXTERNAL (๒ TB) จำนวน ๑ ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ๓. หมึกพิมพ์ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๒-๐๐๐๒ (หมึกแท้) - สี MX-๒๐AT-CA (สีดำ) - สี MX-๒๐AT-CA (สีฟ้า) - สี MX-๒๐AT-MA (สีชมพู) - สี MX-๒๐AT-YA (สีเหลือง) (สามารถปริ้นได้ ๑๕,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๔ หลอด/tube ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอส วี เซอร์วิส (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๔๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๕๔๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๕๔๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๕๔๒ สุโขทัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามนิสสัน สุโขทัย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๗๘.๔๕ บาท (เก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำหรับจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผ้ามัดจับจีบ (สีฟ้า) จำนวน ๓ ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ก.นวตกรรม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กล่องพลาสติกแบบมีล้อเลื่อน ขนาด ๕๐๗๐๔๙ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ MJ So good (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดอาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดอาหารว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุงานบ้านงานครัว ชุดอาหารว่าง ๖ ที่ ๑๒ ชิ้น สีพื้นคาร์เนชั่น (สีฟ้า) พร้อมสกรีน จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ MJ So good (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่ง (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจไปีงบประมรณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถรับ-ส่ง (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจไปีงบประมรณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถรับ-ส่ง (รถโดยสารไม่ประจำทาง) ตามโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุเมธ เกตุเผือก (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23รายการ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒๓ รายการ(รายละเอียดตามแนบท้าย)นั้น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒๓ รายการ (รายละเอียดตามแนบท้าย) จำนวน 1โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิเวช พุฒฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น๑๙,๕๘๒.๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างออกแบบ โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอาทิตย์ ศรีจำปา ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟาสำหรับรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟาสำหรับรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟาสำหรับรับแขก) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๕๔๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๕๔๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๕๔๒ สุโขทัย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สุโขทัยมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ทรานส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๕๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบ็คโฮ (หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาขวาง, หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เกาะแก้ว) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑๓.๕ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาง ธัญญารัตน์ คเชนทร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบ็คโฮ (หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาขวาง, หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เกาะแก้ว) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑๓.๕ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาง ธัญญารัตน์ คเชนทร (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์กาด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบ็คโฮ (หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาขวาง, หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่เกาะแก้ว) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวน ๑๓.๕ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์กาด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บ ๑๕๖๑ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บ ๑๕๖๑ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บ ๑๕๖๑ สุโขทัย จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่วีระการช่าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๙๙.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้นวม จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเฮงถาวร-การค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมารถแบ็คโฮ (หมู่ที่๗ บ้านวังเด่น, หมู่ที่ ๙ บ้านภูทอง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑๐ ชั่วโมง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์กาด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประตูบานสวิงคู่และประตูบานเลื่อนรางแขวน)โดยวิธีเจาะจง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประตูอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหารระดับกลาง เก้าอี้ผู้บริหารและโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่เกิดจากอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน เครื่องพิมพ์ฯ และเครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง และพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บน ๘๒๔๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหนังสือเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บานกับตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัดเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๔๗ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเคลือบสารทีมีฟอสกับน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ๑๕ นิ้ว แบบมีล้อลาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม-ร.ร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๒๓ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๔๗ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่ อบต.วังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคชัยบาดาล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่ อบต.วังน้ำขาว ได้มีโครงการจ้างเหมาบำรุ่งรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) นั้น อบต.วังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามที่ อบต.วังน้ำขาว ได้มีโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 435,938 84บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามที่ อบต.วังน้ำขาว ได้มีโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามที่ อบต.วังน้ำขาว ได้มีโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุ่งรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามที่ อบต.วังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาบำรุ่งรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เอส เอส แอนด์ เค (ประเทศไทย) ได้เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 30,700 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 ตามที่ อบต.วังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หมึกพิมพ์ จำนวน 1 ตลับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ เอส วี เซอร์วิส(ให้บริการ) โดยเสนอราคา 9,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ฯ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ยกเลิกประกาศ เรื่อง จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ของอบต.วังน้ำขาว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๐๙๒๓ สุโขทัย และรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บพ-๓๔๕๔ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านคลองสระเกษ ถึงสาย บ้านใหม่เกาะแก้ว บ้านคลองสระเกษ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำขาว วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ และบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓๐๐๑ จากสาย บ้านน้ำลาด ถึงสายบ้านวังน้ำขาว บ้านน้ำลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังน้ำขาว วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.๗๓๐๐๑ จากสาย บ้านน้ำลาด ถึงสายบ้านวังน้ำขาว บ้านน้ำลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังน้ำขาว กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตรฯ จำนวน ๑ สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานหอยหินอ่อน (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๗๘,๓๔๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ และรถบรรทุกดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันเชื้อโรค สำหรับการเลือกตั้ง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันเชื้อโรค สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มและเคลือบปก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการประเภทรถส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๐๙๒๓ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำฉากกั้น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ณ สถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ... อ่านต่อ
ระกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 2. P64100079041 ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในโรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ 840,000 5/2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1.P64100079055 อาหารเสริม (นม) 1,465,895 10/2564 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอยสวนธรรม เชื่อมต่อ ซอยแอบพัฒนา (ตำบลวังน้ำขาว) โดยวิธีคัfเลือก วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Lan) และสาย Fiber Optic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ ๑๕๖๑ สุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม ๗ ขั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับปฐมวัย) จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ทรงโค้งพร้อมผ้าใบเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ทรงโค้งพร้อมผ้าใบเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟาสำหรับรับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบสายโทรศัพท์ภายในพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเขาขวาง ซอยนายดำรง คุ้มสา ต่อจากเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ประกาศคณะกรรมการการเช่านาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมระดับตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเหลืองปรีดียาธร ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถาดหลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ 1561 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีตเหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ฺส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บน 8244 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเครือบสารทีมีฟอส 1% (ขนาด 50 กรัม/ซอง บรรจุ 500 ซอง/ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กฉ 347 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมเปลี่ยน (ยางยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 8542 สุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ(รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-0923 สุโขทัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลค้างคาว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลค้างคาว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนมูลค้างคาว ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลค้างคาว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง (รถโดยสารไม่ประจำทาง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรื(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้นวม จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเฮงถาวร-การค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด