ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิเวช พุฒฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๘๙.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นท้องที่ สามัคคีคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิเวช พุฒฤทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด