โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
 • โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
 • เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2562-2564
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 • ราคากลาง
 • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -