ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในของกองช่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด