ผลการพิจารณา-มติ กทจ.
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง(ก.ท.จ.พัทลุง) ในการประชุมครั้งที่ 1-2564 (05/08/2564)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง(ก.ท.จ.พัทลุง) ในการประชุมครั้งที่ 4-2564 (05/08/2564)
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง(ก.ท.จ.พัทลุง) ในการประชุมครั้งที่ 7-2564 (05/08/2564)