สัญญาก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพนโดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำ แบบภูเขา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน โ่ดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำแบบภูเขา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด