ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบโครงการสร้างและรับรองแบบโครงการป่าในเมือง ปากกะแดะ หมู่ที่ 4,5 ตำบลตะเคียนทอง และโครงการจุดชมวิว หอดูนก หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6364 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย เอกสาร (กองช่าง) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย เอกสาร (สป.) วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าทำป้ายไวนิล จำนนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63011 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน หมู่ที่ 3,4,5 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพับสี่สี 2 หน้า ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง (ตามครัวเรือน) จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63007 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน,คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 3,4,5,6 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์และกำหนดปริมาณน้ำเชื้อเพลิงที่จ่ายในแต่ละครั้งสำหรับรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63011 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน หมู่ที่ 3,4,5 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63011 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน หมู่ที่ 3,4,5 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลระบบประปาเพื่อการเกษตร องค์การบริหาราส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว - ดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็ปไซต์ อบต.ตะเคียนทอง (www.takeantong.go.th) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อและยางรถยนต์) จำนนวน 4 ชุด วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63007 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน,คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 3,4,5,6 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63007 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน,คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 3,4,5,6 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัุดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางสายบ้่านบนไร่ หมู่ที่ 1 - บ้นหอนงจิก หมู่ที่ 7 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้่ำกว่า 110 กิโลกวัตต์ ขันเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง หลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ เลขทะเบียน บน-4382 สุราษฎร์ธานี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายบนไร่-แม่เจื้อ หมู่ที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ รายนางนวล ชูแสงศรี วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง หลังคนขับ(Cab) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง หลัง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าเลียบถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลตะเคียนทอง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเครษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมให้เด็กนักเรียน ปีการศคึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยประมง หมู่ที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านผู้ใหญ่ธรรม - ง่ามยวน หมู่ที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยง่ามยวน - ซอยตาหวาด หมู่ที่ 5 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กพ.7735 สุราษฎร์ธานี และตรวจเช็คสภาพตามระยะ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบางมะตอยสำเร็จรปบรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายประมง หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ในการจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนของโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลระบบประปาเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนภายในเขตตำบลตะเคียนทอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนภายในเขตตำบลตะเคียนทอง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธานี วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน - ยางนอก ขนาด 100020 จุ๊บ ลิ้นยาง ยางรอง ขจงรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธานี วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มล. จำนวน 20 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ฯลฯ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 สฏ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 300 ถุง สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 600 ถุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชแต่งสโลป-ขีดขวางทางระบายน้ำพร้อมปรับแต่งคันคู ภายใต้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด