ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าเลียบถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลตะเคียนทอง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเครษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมให้เด็กนักเรียน ปีการศคึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยประมง หมู่ที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านผู้ใหญ่ธรรม - ง่ามยวน หมู่ที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยง่ามยวน - ซอยตาหวาด หมู่ที่ 5 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กพ.7735 สุราษฎร์ธานี และตรวจเช็คสภาพตามระยะ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบางมะตอยสำเร็จรปบรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายประมง หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ในการจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนของโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลระบบประปาเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนภายในเขตตำบลตะเคียนทอง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนภายในเขตตำบลตะเคียนทอง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธานี วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางใน - ยางนอก ขนาด 100020 จุ๊บ ลิ้นยาง ยางรอง ขจงรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธานี วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 มล. จำนวน 20 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ฯลฯ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.63-06 สายบ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ หมู่ที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 สฏ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 300 ถุง สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 600 ถุง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชแต่งสโลป-ขีดขวางทางระบายน้ำพร้อมปรับแต่งคันคู ภายใต้ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด