กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มะม่วงสองต้น วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปาและอัตราค่าบริการ พ.ศ.2550 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด