พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 3/2564 
2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร1/2564 
3 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร2/2564 
4ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 
5ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2564 
6ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 4 ปี 2563 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 วิสัยทัศน์ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด" 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือบริการประชาชน กองคลัง 
2คู่มือบริการประชาชน กองช่าง 
3คู่มือบริการประชาชน กองศึกษาฯ 
4คู่มือบริการประชาชน สำนักปลัด 
5 คำสั่งรักษาราชการแทน 
6 คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติครม.ที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2รายงานการประชุมสภา อบต. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน โ่ดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำแบบภูเขา 
2ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพน โ่ดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำแบบภูเขา 
3 สัญญาก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขาตำบลตะแพนโดยการต่อเติมท่อเมนต์ส่งน้ำ แบบภูเขา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564