โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (09/08/2564)
โครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นทางเข้า-ออก บ่อขยะมูลฝอย บ่อทิ้งขยะมูลฝอย บ้านละโอ หมู่ที่ 1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (24/0//2564)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายโรงเรียนบ้านเขาแก้ว (30/08/2563)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายตลาดมะรือโบ(ต่อเติม) (15/08/2563)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบาลาเซาะห์ไชยา ชุมชนพงมาเนาะ (30/07/2563)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายฝั่งกูโบร์บลูกา ชุมชนบลูกา (30/07/2563)
โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิดบลูกา ชุมชนบลูกาา (15/05/2563)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนศิลา (30/04/2563)