นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาล (17/05/2564)