นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาล วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด