พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงพื้นทางเข้า-ออก บ่อขยะมูลฝอย บ่อทิ้งขยะมูลฝอย บ้านละโอ หมู่ที่ 1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (นอกเขตเทศบาล) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาล 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนศิลา 
2 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้ามัสยิดบลูกา ชุมชนบลูกาา 
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายข้างบาลาเซาะห์ไชยา ชุมชนพงมาเนาะ 
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายฝั่งกูโบร์บลูกา ชุมชนบลูกา 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายตลาดมะรือโบ(ต่อเติม) 
6โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายโรงเรียนบ้านเขาแก้ว 
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
9 โครงการจ้างงานปรับปรุงพื้นทางเข้า-ออก บ่อขยะมูลฝอย บ่อทิ้งขยะมูลฝอย บ้านละโอ หมู่ที่ 1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
10 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสำหรับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลมะรือโบตก 
2 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลมะรือโบตก 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลมะรือโบตก 
4 การขอกู้เงินคนพิการ ประจำปีงบประมาณ เพื่อการประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 60,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย 
5 การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ บัตรชำรุด สูญหาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ 
6 การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (600 บาทต่อเดือน) 
7 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงิน เบี้ยความพิการ 
8 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 3 รายการ 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ