ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2564
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์สินขอองรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง) โดยตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ในเดือน มกราคม 2564 แจ้งการประเมินภาษี ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 และชำระภาษีภายในเดือน เมษายน 2564 โดยผ่อนชำระภาษี ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 ภาษีป้าย ผู้เสียภาษี เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2564 โดยชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน หากไม่มายื่นแบบตามกำหนด มีอัตราค่าปรับ 5,000 – 50,000 บาท และมีเงินเพิ่มอัตรา 2% ของค่าภาษีต่อเดือน โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โทรศัพท์ 036-489123 เชื่อมโยง ...
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รมว.มท.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 ของ อปท.ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์โควิด – 19 -ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1.การแจ้งประเมินภาษี ทางอบต.ฯจะทำการแจ้งให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 2. การชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องชำระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 3. วิธีการผ่อนชำระภาษี สำหรับผู้ที่มียอดชำระเกิน 3,000 บาท เท่านั้น (หากมียอดต่ำกว่า 3,000 บาท กรุณา ชำระเต็มจำนวน) การชำระภาษีแบบการแบ่งชำระ จะแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จะต้องชำระ ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 งวดที่ 2 จะต้องชำระ ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 งวดที่ 3 จะต้องชำระ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 4. กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลาชำระ ทางอบต. จะมีหนังสือการแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 5. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดิน ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เชื่อมโยง ...
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลสู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด