มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สรุปมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (16/04/2564)
สรุปมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (16/04/2564)
สรุปมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 (16/04/2564)
สรุปมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 (16/04/2564)
สรุปมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (16/04/2564)