โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศผลผู้ชนะ
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 • สัญญาซื้อ/จ้าง
 • ด้านการจัดหาพัสดุ
 • ด้านการให้บริการประชาชน
 • ด้านการบริหารงานของหน่วยงาน
 • ด้านการบริหารงบประมาณ
 • ด้านบริหารงานบุคคล
 • ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
 • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -