กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด