ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
พระราชกฤษฎีกาจะเวนคืนที่ดิน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อกำหนด - ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
Ransomware คืออะไร? วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๑๘๐๔/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด