กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ระเบียบสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด