พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การจัดซื้อจัดจ้าง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการที่ได้รับการอนุมัติบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือมาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2คู่มือสำหรับประชาชน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน (ตีเส้นจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภนน (ตีเส้นจราจร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายสาธิต เข้มขัน ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายสาธิต เข้มขัน ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงหลังวัดแม่หล่าย ถึงทางลงบ้านนายสำราญ ใจเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุณเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงหลังวัดแม่หล่าย ถึงทางลงบ้านนายสำราญ ใจเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุณเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรอบเดือน