ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(3 ราย)
1 (33%) 2 (67%) 0 (0%)