ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2560 - ปัจจุบัน (30/06/2560)
ประกาศสอบราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้างานขยายเขตงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ คชฟ.3 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย (28/02/2560)
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559 (31/12/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย (14/11/2559)
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเข้างานขยายเขตงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (23/09/2559)
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสาคอนอัดแรง ขนาด 12.20 เมตร (10/03/2559)
ประกาศสอบราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร (09/02/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการตัดต้นไม้-ลอดรอน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ กฟจ.สุโขทัย (22/12/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย (04/12/2558)